Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] BÀI GIẢNG CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ, PGS. TS. TRẦN LINH THƯỚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A1
Ch.7: Cơ sở phân tử của tính di truyền

Ch.8: Sinh tổng hợp protein

Ch.9: Di truyền học virus, vi khuẩn và kỹ thuật di truyền

Ch.10: Kiểm soát sự biểu hiện của gen và sự phát triển

Ch.11: Nhiễm sắc thể và sự phân bào ở eukaryota

Ch.12: Các định luật di truyền Mendel

Ch.13. Di truyền học nhiễm sắc thể

Ch.14: Học thuyết tiến hóa của Darwin

Ch.15: Quần thể là đơn vị tiến hóa

Ch.16: Loài và hình thành loài

Ch.17: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

[EBOOK] BÀI GIẢNG CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ, PGS. TS. TRẦN LINH THƯỚC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cơ sở di truyền học phân tử, giáo trình cơ sở di truyền học, di truyền học phân tử, sinh học đại cương, sinh học đại cương A1, giáo trình sinh học đại cương
Xem thêm