Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] BÀI GIẢNG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHẾ RỪNG, NHIỀU TÁC GIẢ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LNXH

Môn học Quy hoạch lâm nghiệp (QHLN) và Điều chế rừng (ĐCR) là một môn học quan trọng trong chuyên ngành đào tạo kỹ sư lâm sinh. Môn này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về xây dựng, tổ chức thực thi phương án quy hoạch lâm nghiệp; tổ chức rừng theo không gian và thời gian của luân kỳ, chu kỳ khép kín nhằm có thể thu được sản lượng lâm sản liên tục và các giải pháp tác động vào rừng nhằm nâng cao sản lượng, lợi dụng tốt tiềm năng lập địa - được gọi là phương án điều chế rừng. Cả hai đều nhằm vào mục đích quản lý rừng bền vững. Quản lý rừng bền vững là phương thức quản lý tài nguyên rừng đạt được sự bền vững cả ba khía cạnh: sinh thái-môi trường, kinh tế và văn hóa xã hội.
Mục tiêu và nội dung giảng dạy trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị cho sinh viên cách tổ chức quy hoạch và điều chế rừng theo hướng sản xuất lâm nghiệp dựa vào khai thác gỗ làm chính và quy mô quản lý tập trung ở cấp lâm truờng, huyện xã. Tuy nhiên trong gần một thập kỹ trở lại đây, chính phủ Việt Nam đã có chính sách chuyển hướng từ nền lâm nghiệp truyền thống lấy khai thác gỗ làm chính sang lâm nghiệp xã hội, cộng đổng; việc sử dụng tài nguyên cần được xem xét toàn diện dựa trên kiến thức — kinh nghiệm của người dân địa phương. Đã có sự thay đổi quan trọng trong phân cấp quản lý tài nguyên rừng, đất rừng; chính phủ đã và đang tiến hành giao đất giao rừng cho người dân, cộng đổng quản lý kinh doanh. Với sự thay đổi lớn như vậy đòi hỏi có sự thay đổi trong cách tiếp cận để quản lý tài nguyên, đó là sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là người dân trong quản lý kinh doanh rừng. Như vậy việc quản lý rừng ngày nay đã có thay đổi về quy mô (có thể với diện tích lớn từ 10.000 — 20.000ha của lâm trường hoặc chỉ 10-20ha của nông hộ) và đối tượng (có thể là lâm trường, công ty, trang trại hoặc cộng đổng, nông hộ...).
Mục đích của quản lý rừng không thay đổi, đó là quản lý bền vững được nguổn tài nguyên rừng, nhưng các phương pháp tiếp cận trong lập kế hoạch và thực thi, giám sát, đánh giá cần có cải tiến để có thể bảo đảm phương án quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng có tính thực tế, đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của các bên liên quan và góp phần nâng cao đời sống kinh tế văn hóa của người dân sống trong và gần rừng, góp phần quản lý rừng theo hướng bền vững, có chất lượng cao.

[EBOOK] BÀI GIẢNG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHẾ RỪNG, NHIỀU TÁC GIẢ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LNXH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, quy hoạch lâm nghiệp, điều chế rừng, lâm sinh, lâm nguyệp, khuyến lâm, quản lý rừng, quản lý bền vững nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên rừng, tài nguyên môi trường
Xem thêm