Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, GS. TS. HÀ VĂN KHỐI (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC

Môn học Quy hoạch và Quàn lý Tài nguyên nước được giảng lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1993 - 1994 cho lớp cao học khoá 1 của Trường Đại học Thuỷ lợi. Đây là một môn học mới, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của kỹ thuật tài nguyên nước.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, Giáo trình Quy hoạch và Phân tích hệ thống Tài nguyên nước được biên soạn trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Ngành Nước, DANIDA. Tiểu hợp phần Hỗ trợ nâng cao Năng lực đào tạo cho Trường Đại học Thuỷ lợi do Chính phủ Đan mạch tài trợ. Giáo trình nhằm phục vụ giảng dạy môn học Quy hoạch Tài nguyên nước chương trình cao học và cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực thủy văn, kỹ thuật tài nguyên nước và phát triển tài nguyên nước.

Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch, quản lý và áp dụng các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Nội dung của Giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Ngoài những nguyên lý chung về phương pháp nghiên cứu lý thuyết, Giáo trình sẽ trình bày các bài toán về quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toán về quản lý khai thác hệ thống tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước. Giáo trình gồm 9 chương:

Chương I. Hệ thống tài nguyên nước.
 
Chương II. Quy hoạch tài nguyên nước
 
Chương III. Phân tích kinh tế và tài chính

Chương IV. Số liệu và mô hình mô phỏng hệ thống
Chương V. Phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong phần tích hệ thống Tài nguyên nước.

Chương VI. Tinh toán điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp

Chương VII. Áp dụng kỹ thuật phân tích hệ thống trong quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước.

Chương VIII. Các vấn đề quan tâm về môi trường, tổ chức xã hội

Chương IX. Lý thuyết quyết định

Giáo trình do GS. TS Hà Văn Khối chủ biên, đồng thời biên soạn các chương từ I - II - VII và tham gia viết Chương IX. PGS. TS Lê Đình Thành biên soạn Chương VIII TS. Ngô Lê Long biên soạn Chương IX và tham gia viết Chương IV.

Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thuỷ lợi, Dự án DANIDA đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tài liệu này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến và những nhận xét cho bản thảo.

Giáo trình này lần đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam chắc chắn còn có những hạn chế nhất định. Rất mong người đọc đóng góp nhiều ý kiến để giáo trình có chất lượng cao hơn trong những lần xuất bản sau.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, GS. TS. HÀ VĂN KHỐI (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB GIÁO DỤC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình quy hoạch tài nguyên nước, giáo trình phân tích hệ thống tài nguyên nước, hệ thống tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toán về quản lý khai thác hệ thống tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước, tài nguyên môi trường
Xem thêm