Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIAO ĐẤT GIAO RỪNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

Giao đất giao rừng là một chủ trương lớn có tính chiến lược trong quản lý bảo vê và phát triển rừng bền vững dựa vào người dân, cộng đổng của chính phủ Việt Nam. Năm 1994 và 1995 Chính phủ đã ban hành các nghị định như: Số 01/CP về việc giao khóan đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trổng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước; số 02/CP làm cơ sở giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và ngày 16/11/1999 Chính phủ đã ban hành nghị định số 163/1999/NĐ-CP về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

Để xác định quyền và nghĩa vụ của người nhận đất nhận rừng, ngày 12 tháng 11 năm 2001 Chính phủ đã ra quyết định số 178/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Trong quyết định này quy định quyền hưởng lợi, cách phân chia lợi ích từ rừng và đất lâm nghiệp cụ thể cho từng loại đất, rừng, trạng thái rừng, chức năng rừng khác nhau.

Mục tiêu của chính sách là giao đất giao rừng cho người dân để quản lý sử dụng, kinh doanh lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, người dân sẽ là chủ thực sự trên khoảnh rừng được giao, góp phần cải thiện đời sống người dân bằng hoạt động lâm nghiệp, nâng cao năng lực cộng đổng và thu hút được nguổn lực của nhân dân, truyền thống quản lí tài nguyên của cộng đổng vào tiến trình quản lí bảo vệ và kinh doanh rừng bền vững. Do đó trong xây dựng, thực thi và giám sát, đánh giá phương án giao đất giao rừng người dân, cộng đổng phải là trung tâm, phải xuất phát từ nhu cầu, năng lực, nguyện vọng của người dân.

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong thực hiện chính sách giao đất giao rừng ở tỉnh Gia Lai, ủy ban nhân dân tỉnh đã đổng ý cho tiến hành đề tài: “Xây dựng mô hình quản lí rừng và đất rừng dựa vào cộng đổng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai”. Đề tài này đóng góp vào việc xây dựng một cách hệ thống các giải pháp, phương pháp tiếp cận để phát triển mô hình quản lí tài nguyên rừng dựa vào cộng đổng dân tộc thiểu số, trong đó giao đất giao rừng là một cấu phần quan trọng trong cả tiến trình này. Trên cơ sở kết quả của đề tài, đã xây dựng tài liệu hướng dẫn: “Giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân " phục vụ cho việc áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, kỹ thuật tổ chức giao đất giao rừng trên hiện trường cùng với người dân

Tài liệu hướng dẫn này là một đóng góp cho việc tổ chức giao đất giao rừng và quản lí rừng bền vững dựa vào cộng đổng dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.

[EBOOK] TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIAO ĐẤT GIAO RỪNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giao đất rừng cho người dân, giao đất rừng có sự tham gia của người dân, khuyến lâm, trồng rừng, lâm nghiệp, mô hình quản lý rừng và đất rừng, quản lý tài nguyên rừng
Xem thêm