Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG, PGS. TS. NGUYỄN VĂN MẠN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB Y HỌC

Thực hiên Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hành chương trình khung cho đào tạo cử nhân y tế công cộng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo cử nhân y tế công cộng. Sức khỏe môi trường là tài liệu đã được biên soạn theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y tế công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Năm 2005, cuốn sách này được Hội đổng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 nam sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Nội dung sách Sức khỏe môi trường đã bám sát được các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn của Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. Sách dùng để đào tạo cử nhân y tế công cộng, đổng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác và các cán bộ y tế quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe môi trường.

Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng tích cực tham gia biên soạn cuốn sách này. Đây là lĩnh vực khoa học mới phát triển nên các nội dung biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót và cần được bổ sung cập nhật. Vụ Khoa học và Đào tạo mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả và đồng nghiệp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

[EBOOK] SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG, PGS. TS. NGUYỄN VĂN MẠN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB Y HỌC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Nhập môn Sức khoẻ môi trường, Quản lý nguy cơ từ môi trường, Cơ sở sinh thái học của sức khoẻ và bênh tật, Ô nhiễm không khí, Quản lý chất thải rắn và chất thải y tế, Nước và vê sinh nước, An toàn môi trường, Kiểm soát véc-tơ truyền bệnh, Phát triển bền vững, Quản lý sức khoẻ môi trường
Xem thêm