Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SINH HỌC PHÓNG XẠ, NGUYỄN THỊ KIM NGÂN VÀ LÊ HÙNG, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sinh học phóng xạ là một ngành khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của các tia phóng xạ lên sinh vật. Với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật hạt nhân, rất nhiều đồng vị phóng xạ (ĐVPX) của hầu hết các nguyên tố (đã và đang được sản xuất và sử dụng. Ngày nay, trên thế giới, ĐVPX được sử dụng rất rộng rãi trong nghiên cứu Y học, Sinh học và Dược học cũng như trong lâm sàng, vì vậy nghiên cứu cơ chế tác dụng của phóng xạ, tức là các bức xạ ion hóa lên vật chất nói chung và sinh vật nói riêng là rất cần thiết.

Giáo trình sinh học phóng xạ cung cấp cho sinh viên các kiến thức chủ yếu về cơ sở vật lý hạt nhân theo hướng ứng dụng trong sinh học phóng xạ, hiểu biết về các nghiên cứu và giả thuyết về các quá trình sinh hoá và tác động của phóng xạ lên cơ thế sống thông qua các quá trình sinh hoá này, Giáo trình cũng trình bày các quy định về an toàn bức xạ cho người làm việc ở các môi trường khác nhau. Nội dung và định hướng kiến thức của giáo trình được tổ chức theo các chương như dưới đây.

Chương 1: Đại cương về hạt nhân nguyên tử. Cấu tạo của hạt nhân. Các tính chất cơ bản của hạt nhân, lực tương tác giữa các nucleon, năng lượng liên kết. Nguồn phóng xạ ion hóa. Các loại phân rã phóng xạ bêta,gama. Các định luật về phân rã và phóng xạ, Các đơn vị liều lượng bức xạ: liều chiếu, liều hấp thụ (rad), liều tương đương sinh vật rađ (Rem) và sivert (H).
 
Chương 2: Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất. Tương tác của hạt nặng mang điện và tương tác của các điện tử với vật chất. Tương tác của bức xạ điện tử vớì vật chất: Hiệu ứng quang diện, hiệu ứng Compton, hiệu ửng tạo cặp. Tương tác của các nơtrôn với vật chất. Sự phát hiện các bức xạ: ống đếm dùng khí, ông đếm chất rắn, ống đếm nháp nháy, buồng Willson, buồng bọt.
 
Chương 3: Hóa học phóng xạ hệ thống nước. Sản phẩm đẩu tiên của quá trình phóng xạ nước: sự tạo nên các gốc tự do và các sản phẩm phân tử. Sự tham gia phản ứng của các gốc tự do. Phản ứng của các chẩt hữu cơ hòa tan trong nước.
 
Chương 4: Cơ chế tác động của bức xạ ion hóa trong hệ thống sinh vật. Tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp của tia phóng xạ ion hóa lên hệ thống sinh vật. Hiệu ứng pha loãng, hiệu ứng oxy, hiệu ứng bảo vệ và hiệu ứng nhiệt độ. Tương quan giữa liều lượng của tia bức xạ vói hiệu ứng phóng xạ trong các hệ thống hóa học và sinh vật học.
 
Chương 5: Tác động của tia phóng xạ lên các phân tử, tế bào và mô. Tác động của tia phóng xạ lên câu trúc và hàm lượng của các phân tử protein, axit nucleic; Ảnh hưởng của phóng xạ tới quá trình phân bào; Ảnh hưởng tới quá trình phát triển và điều khiển; Vai trò nhân và nguyên sinh chất trong tổn thương do phóng xạ gây ra, tổn thương của các mô máu và các cơ quan tạo máu. Tác động của phóng xạ lên bào thai, các mô sinh dục, da và niêm mạc.
 
Chương 6: Những thay đổi về sinh hóa trong cơ thể sống. Thay đổi trong tiêu thụ oxy, quá trình trao đổi hydratcácbon, Rối loạn trao đổi lypit, trao đổi protein, Sự thay đổi cân bằng các chất điện ly, enzym.
 
Chương 7: Tác động của tia phóng xạ lên cơ thể sống. Quá trình tác động của tia phóng xạ, độ nhạy cảm phóng xạ, ngưỡng liều lượng. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của tia phóng xạ lên cơ thể sống như bản chất năng lượng của tia, liều lượng, suất liều, tốc độ chiếu và yếu tố thời gian.

Chương 8: Những nguyên tắc về an toàn phóng xạ. Những nguồn xạ ảnh hưởng đến con người, liều tối đa cho phép, các hiện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn phóng xạ. Điểu chỉnh nguổn xạ, điều chỉnh trường chiếu, tăng khoảng cách và thời gian tiếp xúc. Các biện pháp che chắn. Cơ sở làm việc và các trang thiết bị phòng hộ.
 
Chương 9: Sử dụng đồng vị phóng xạ trong Y học và Sinh học. Phương pháp đánh dấu phóng xạ, nguồn chiếu xạ.

[EBOOK] SINH HỌC PHÓNG XẠ, NGUYỄN THỊ KIM NGÂN VÀ LÊ HÙNG, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình sinh học phóng xạ, sinh học phóng sạ, Đại cương về hạt nhân nguyên tử, Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất, Hóa học phóng xạ hệ thống nước, Cơ chế tác động của bức xạ ion hóa trong hệ thống sinh vật, Tác động của tia phóng xạ lên các phân tử, tế bào và mô, Những thay đổi về sinh hóa trong cơ thể sống, Tác động của tia phóng xạ lên cơ thể sống, Những nguyên tắc về an toàn phóng xạ, Sử dụng đồng vị phóng xạ trong Y học và Sinh học
Xem thêm