Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHUYẾN NÔNG, PGS. TS. NGUYỄN VĂN LONG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Giáo trình Khuyến nông là giáo trình dùng đào tạo những kiến thức cơ bản, nghiệp vụ về khuyến nông cho sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức trường Đại học Nông nghiệp I. Cũng có thể nó là tài liệu tham khảo hữu ích cho đào tạo sinh viên các trường đại học Nông- Lâm nghiệp, các Trung tâm khuyến nông, các cán bộ làm công tác khuyến nông trong phạm vi cả nước.

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

-    Đại cương khuyến nông: Định nghĩa khuyến nông. Nguyên tắc cơ bản khuyến nông. Vai trò khuyến nông ...

- Tổ chức và nhiệm vụ khuyến khuyến nông các cấp.

-    Phương pháp khuyến nông.

-    Phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân.

-    Trên cơ sở đó sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể vận dụng những hiểu biết của mình về chuyên môn kỹ thuật cũng như nghiệp vụ khuyến nông vào sản xuất.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHUYẾN NÔNG, PGS. TS. NGUYỄN VĂN LONG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, khuyến nông, khuyến nông đại cương, giáo trình khuyến nông, Đại cương khuyến nông: Định nghĩa khuyến nông, Nguyên tắc cơ bản khuyến nông, Vai trò khuyến nông, Tổ chức và nhiệm vụ khuyến khuyến nông các cấp, Phương pháp khuyến nông, Phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân
Xem thêm