Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYÊN SÂU, HOÀNG GIA HÙNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

 CÁC KỸ NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYÊN NÔNG
1.1.    Kỹ năng thúc đẩy

1.1.1. Khái niệ m, mục đích và ý nghĩa của thúc đẩy

* Khái niệm: Thúc đẩy là hoạt động khuyến khích, động viên, lôi kéo và tăng cường sự giao tiếp từ một đối tượng này sang một đối tượng khác.

*    M ục đích

Mục đích của thúc đẩy là tạo ia động cơ, hướng dẫn cuộc thảo luận đi đúng

hướng.

*    Ý nghĩa của thúc đây

Thúc đẩy đem lạ i mộ t số tác dụng sau:

-    Tạo ra sự chia sẻ thông tin trong nhóm.

-    Thúc đẩy tạo ra sự chủ động trong học tập.

- Thúc đẩy tạo ra niề m tin và sự hào hứ ng trong học tập.

-    Thúc đẩy làm tăng hiệu quả trong họ c tập.

1.1.2.    Các yế u tố ảnh hưởng đế n quá trình thúc đây Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình thúc đẩy:

-    Khả năng của người thúc đẩy viên.

-    Mục tiêu và chủ đề thảo luận.

-    Kiến thức và kinh nghiệ m của những ngườ i tham gia.

-    Môi trường thảo luận.

1.1.3.    Một số k ỹ năng thúc đây cơ bản

1.1.3.1.    Kỹ năng đặt câu h ỏi

Đặt câu hỏi làm cho người suy nghĩ sắc bén hơn, thúc đẩy học viên đi vào lĩnh vực tư duy mớ i,    xới    sâu các ý    tưởng    hiện tại,    kiểm    tra khả    năng thu nhận kiến    thúc    của

học viên. Khi đặt câu hỏ i c ầ n phải:

-    Xác định mục tiêu hỏi để làm gì?

-    Liệu câu hỏi đó có phù hợp với khả năng trả lờ i của học viên không?

-    Câu hỏ i phải rõ ràng phù hợp với đối tượng được hỏi?

-    Câu hỏ i phải có câu trả lời rõ ràng.

1.1.3.2.    Kỹ năng trực quan hóa thông tin

1.1.3.3.    Kỹ năng phân tích thông tin

1.1.3.4.    Kỹ năng giao tiếp

Định nghĩa

Giao tiế p là hình thức đặc trưng cho mố i quan hệ giữa con người với con người, mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biể u hiệ n ở các quá trình thông tin, hiể u biết rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.

Giao tiế p là mộ t tiến trình hai chiề u của việc chia sẽ thông tin và ý tưởng, trong đó bao gồ m sự tham gia tích cực của ngườ i gửi và người nhận thông tin.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYÊN SÂU, HOÀNG GIA HÙNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, khuyến nông, giáo trình khuyến nông, khuyến nông chuyên sâu, công tác nông dân, kỹ năng khuyến nông, thúc đẩy khuyến nông
Xem thêm